Välkommen till bostadsrättsföreningen Braxen

Brf Braxen ramar in en grönskande gård som är helt bilfri. Alla lägenheter har balkong eller egen uteplats, bra planlösning och många fönster som ger härligt ljusinsläpp. Några av de stora öppna balkongerna vetter mot den soliga innegården med västerläge och eftermiddagssol. Hagalundsparken är en naturlig träffpunkt för många solnabor, unga som gamla. I parken finns en pulkabacke, parklek och plaskdamm. Här anordnas även julmarknad och sommarfester. Ett stenkast bort ligger Solna Centrum med 120 butiker, caféer och restauranger. Inom gångavstånd finns även Mall of Scandinavia och Friends Arena. 

 Nyheter

2013

Nu hittar du stämmoprotokollet från stämman 25 juni här.

Läs hela inlägget »


Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Braxen kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 25 juni 2013, kl 18.30 i konferenscentret Solna Access Konferens på Sundbybergsgatan 1, Solna.


FÖREDRAGNINGSLISTA
1) Öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3) Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5) Godkännande av föredragningslista
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelse
9) Fastställande av resultat- och balansräkning
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Fråga om resultatdisposition
12) Fråga om arvoden
13) Fråga om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val därav
14) Val av revisorer och suppleant
15) Val av valberedning
16) Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden
17) Avslutning

*********
Välkomna!
STYRELSEN

Bifogat hittar du kallelsen och den motion som vi har fått in:

Läs hela inlägget »

Vi vill härmed informera om att ordinarie föreningsstämma för Brf Braxen kommer att arrangeras.

När: tisdagen den 25 juni 2013, klockan 18.30 
Var: Solna Access Konferens på Sundbybergsgatan 1, Solna.

Kallelse med föredragningslista, årsredovisning mm kommer i sinom tid och i vederbörlig ordning att distribueras till samtliga medlemmar. 

Vi vill i detta sammanhang erinra om att i enlighet med stadgarna skall medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma, skriftligen lämna sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Eventuella motioner skall därför vara Lars-Göran Ek tillhanda senast den 29 maj 2013.

Lars-Göran Ek
Ikano Bostad
Box 1304
172 26 
SUNDBYBERG

e-post: lars-goran.ek@ikano.se
 
Om du känner dig osäker på hur du skall skriva en motion kan du rådfråga någon i styrelsen. Det är bl a viktigt att en motion har en rubrik som talar om vad motionen handlar om. Det är nämligen denna som sedan kommer att användas för att i kallelsen informera om förslaget. En bra motion skall också, förutom en övertygande motivering, avslutas med ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till. Sedan skall det naturligtvis framgå av motionen vem som framför förslaget.


STYRELSEN

Lars-Göran Ek
Sekr.

Läs hela inlägget »

Reglerna ska inte ses som pekpinnar utan som en grund för ett tryggt och säkert boende i en förening där alla känner ansvar och värnar om sitt eget boende och vår egen trivsel. Utöver  trivselreglerna gäller föreningens stadgar. Du hittar trivselreglerna här.

Läs hela inlägget »

Du har kanske hört att IKEA nu genomför den största produktförändringen på 20 år. Kökssystemet FAKTUM byts ut mot METOD och det påverkar även lådinredning som besticklådor, lådavdelare med mera. Ditt kök tillhör FAKTUM och därför vill vi bara göra dig uppmärksam på IKEAs planer.

 

Om du vill komplettera ditt kök, passa på nu. Den 2 juni 2013 kommer alla FAKTUM produkter att plockas bort från varuhusen. Under två år har du fortfarande viss möjlighet att komplettera ditt kök via IKEAs kundtjänst.

 

Mer information hittar du på IKEAs hemsida. Det går även bra att kontakta IKEAs kundtjänst eller köksavdelningen på närmsta varuhus. Garantin för köket gäller som vanligt.

 

// Styrelsen

Läs hela inlägget »

Information för medlemmar

Vill du läsa om värmeaggregatet (filter ska bytas två gånger per år), nyckelkopiering, sophantering m.m.

Här hittar du även stadgar, årsredovisningar och stämmoprotokoll.
 

Parkering

Önskar du hyra en parkeringsplats i garaget? Det finns både platser för bil och motorcykel.  

Pris för medlem är 850 kr/månad
Pris för icke medlemar är 950 kr/månad  .
 

loading...