Välkommen till bostadsrättsföreningen Braxen

Brf Braxen ramar in en grönskande gård som är helt bilfri. Alla lägenheter har balkong eller egen uteplats, bra planlösning och många fönster som ger härligt ljusinsläpp. Några av de stora öppna balkongerna vetter mot den soliga innegården med västerläge och eftermiddagssol. Hagalundsparken är en naturlig träffpunkt för många solnabor, unga som gamla. I parken finns en pulkabacke, parklek och plaskdamm. Här anordnas även julmarknad och sommarfester. Ett stenkast bort ligger Solna Centrum med 120 butiker, caféer och restauranger. Inom gångavstånd finns även Mall of Scandinavia och Friends Arena. 

 Nyheter

2014 > 02

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Braxen kallar härmed föreningens medlemmar till föreningsstämma torsdagen den 20 februari 2014, kl 18.30 i konferenscentret Solna Access Konferens på Sundbybergsgatan 1, Solna.

Föredragningslista
1) Öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3) Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5) Godkännande av föredragningslista
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2011 och 2012
8) Föredragning av revisionsberättelse för 2011 och 2012
9) Fastställande av resultat- och balansräkning för 2011 och 2012
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2011 och 2012
11) Fråga om resultatdisposition för 2011 och 2012
12) Fråga om arvoden
13) Fråga om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val därav
14) Val av revisorer och suppleant
15) Val av valberedning
16) Redovisning av slutlig anskaffningskostnad
17) Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden
18) Avslutning


Motioner till föreningsstämman 2014-02-20
Noterades att tre motioner inkommit till stämman enligt nedan.

Motion angående hylla i barnvagnsförråd
Motionen är inlämnad från Arthur Gustavsson på Solgatan 36. Han föreslår att styrelsen undersöker möjligheten att sätta upp en hylla för vagnar i barnvagnsförråden, då dessa inte räcker till för alla barnfamiljer. En hylla för mindre vagnar skulle innebära att utrymmet i barnvagnsförråden kan utnyttjas bättre. Han föreslår vidare att Ikano skulle kunna bekosta hyllor och uppsättning då barnvagnsförråden inte byggts tillräckligt stora i relation till antalet lägenheter.

Styrelsen tillstyrker motionen samt att den nya styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten för Ikano att stå för kostnaden som en kompensation för källararbetena.

Motion angående källsortering
Motion från Heidi och Henrik Herlin på Solgatan 32, som föreslår att föreningen beslutar om att införa matavfallsinsamling. De hävdar att det är ett bättre alternativ än dagens hushållsopor, både av miljöskäl och ekonomiska skäl.

Styrelsen föreslår stämman att den nya styrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna och återkomma med rekommendationer till den ordinarie stämman längre fram i vår.

Motion angående kollektiva solceller
Motion från Heidi och Henrik Herlin på Solgatan 32, som föreslår att föreningen fattar beslut om att investera i kollektiva solceller. De menar att det finns både miljömässiga och ekonomiska fördelar med solceller.

Styrelsen föreslår stämman att avvakta med ett ställningstagande tills styrelsen har fått ett grepp om föreningens löpande drifts- och förvaltningskostnader.

Läs hela inlägget »

Information för medlemmar

Vill du läsa om värmeaggregatet (filter ska bytas två gånger per år), nyckelkopiering, sophantering m.m.

Här hittar du även stadgar, årsredovisningar och stämmoprotokoll.
 

Parkering

Önskar du hyra en parkeringsplats i garaget? Det finns både platser för bil och motorcykel.  

Pris för medlem är 850 kr/månad
Pris för icke medlemar är 950 kr/månad  .
 

loading...