Välkommen till bostadsrättsföreningen Braxen

Brf Braxen ramar in en grönskande gård som är helt bilfri. Alla lägenheter har balkong eller egen uteplats, bra planlösning och många fönster som ger härligt ljusinsläpp. Några av de stora öppna balkongerna vetter mot den soliga innegården med västerläge och eftermiddagssol. Hagalundsparken är en naturlig träffpunkt för många solnabor, unga som gamla. I parken finns en pulkabacke, parklek och plaskdamm. Här anordnas även julmarknad och sommarfester. Ett stenkast bort ligger Solna Centrum med 120 butiker, caféer och restauranger. Inom gångavstånd finns även Mall of Scandinavia och Friends Arena. 

 Nyheter

2015 > 06

Ett förtydligande inför garantibesiktningen

Som boende MÅSTE man vara hemma vid besiktningen. Kan man inte vara hemma MÅSTE man se till att någon annan kan vara med ex. granne. Har man inte kunnat ordna det MÅSTE man ta kontakt med styrelsen (styrelsenbraxen@googlegroups.com)

Om inte besiktningsmännen kommer in i lägenheten och kan göra besiktningen är besiktningstillfället förbrukat. Det innebär att man som medlem själv får stå för eventuella reparationer som annars hade gått via tvåårsgarantin och det är extra viktigt att man även inspekterar sina balkonger (ex. rostgenomslag på plåtar, fasaden  m.m.) då sådana fel i förläggningen drabbar hela föreningen.

Schema för besiktningen

2015-06-29 07:30 
Solgatan 26 
Lgh:
711
712
721
osv.
743
751
11:00 Lunch
12:00
752
753
Solgatan 24
Lgh:
831
832
833
osv.
852
853

2015-06-30 07:30  (08:00 Mark)
Solgatan 22  
Lgh:
931
932
933
osv.
962
963
11:00 Lunch
12:00
Solgatan 34  
Lgh:
1011
1012
1021
osv.
1051
1052
1053

2015-07-01 07:30
Solgatan 32
Lgh:
1111
1112
1123
osv.
1143
1151
11:00 Lunch
12:00
1152
1153
1161
1162
1163
Solgatan 30
1211
1212
1221
osv.
1242
1243

2015-07-02 07:30
1251
1252
1253
1261
1262
1263
ca: 09:30 Trapphus

2015-07-03 08:00 Dagis
Allänna utrymmen
11:00 Lunch
12:00 Allmänna utrymmen
13:00 Tak och fasader
Slutmöte

 

Stämman

Den 16 juni hölls stämma i Skyttehoolmsskolans matsal. Protokoll från stämman kommer snart att finnas på hemsidan.

Ny styrelse och valberedning

En ny styrelse valdes på stämman där enbart en av de från förra styrelsen blir kvar i den nya styrelsen. Den nya styrelsen består av Moni Sohlberg, Solgatan 32, Katja Razavi, Solgatan 32, Henrik Vidin, Solgatan 28, Alexander Littorin, Solgatan 22, Damir Pepic, Solgatan 22.

Som suppleanter valdes Linda Törnqvist, Solgatan 22.

Holger Ronquist valdes till förtroendevald revisor.

Till valberedningen valdes Christer Bolander (lgh 753), Björn Törnqvist (lgh 112 ), och Alissa Fatehi (lgh 961 ) med Björn Törnqvist som sammankallande.

Den nya styrelsen tackar den gamla styrelsen för deras insats under det gångna året och tackar medlemmarna för deras förtroendet att få representera medlemmarna och förvalta föreningen och dess intressen fram till nästa ordinarie stämma. 


Vänliga hälsningar från
Styrelsen Brf Braxen

Du kan även ladda ner infobrevet här

Läs hela inlägget »

Garantibesiktning

Styrelsen har nu fått datum för garantibesiktning. För lägenheter kommer den att ske 29 juni – 2 juli. Nedan ser ni aktuell dag för just Er lägenhet. Besiktningarna startar i varje trapphus nerifrån i den vänstra lägenheten på varje våningsplan. Tyvärr går det inte att ge mer specifik tid för respektive lägenhet då det är många lägenheter som ska besiktas och man kan inte i förväg veta hur lång tid varje besiktning kommer att ta.

Bostadsrättsinnehavaren ska vara med på besiktningen som kommer att ske under en hänvisad dag.
Om man som bostadsrättsinnehavare inte kan vara med på besiktningen ger man sin nyckel i första hand till en granne som kan vara med på besiktningen istället. Den ifyllda lappen med anmärkningar ni som boende tidigare har fått utdelad läggs väl synlig i hallen så att den lätt hittas av besiktningsmannen, bifogas även i det här infobrevet.

Hittar man inte någon granne som kan hjälpa till tar man kontakt med styrelsen för att hitta en lösning.

Snittiden för föreningens lägenheter är 15 minuter men varierar självklart beroende på lägenheternas storlek.

Respektive lägenhetsnummer återfinns att läsa på karmen till lägenhetsdörrarna.
 
2015-06-29 07:30 
Solgatan 26 
Lgh:
711
712
721
722
723
731
732
733
741
742
743
751
11:00 Lunch
12:00
752
753
Solgatan 24
Lgh:
831
832
833
841
842
843
851
852
853

2015-06-30 07:30  (08:00 Mark)
Solgatan 22  
Lgh:
931
932
933
941
942
943
951
952
953
961
962
963
11:00 Lunch
12:00
Solgatan 34  
Lgh:
1011
1012
1021
1022
1023
1031
1032
1033
1041
1042
1043
1051
1052
1053

2015-07-01 07:30
Solgatan 32
Lgh:
1111
1112
1123
1122
1123
1131
1132
1133
1141
1142
1143
1151
11:00 Lunch
12:00
1152
1153
1161
1162
1163
Solgatan 30
1211
1212
1221
1222
1231
1232
1233
1241
1242
1243

2015-07-02 07:30
1251
1252
1253
1261
1262
1263
ca: 09:30 Trapphus

2015-07-03 08:00 Dagis
Allänna utrymmen
11:00 Lunch
12:00 Allmänna utrymmen
13:00 Tak och fasader
Slutmöte


Vid frågor kontaktas styrelsen på styrelsen@brfbraxen.se alternativt i föreningens brevlåda på Solgatan 32.

Här kan du ladda ner infobrevet

Du kan även ladda ner besiktningslappen här
 

Läs hela inlägget »

Här kan du ladda ner årsredovisnigen för Brf Braxen 2014.
 

Läs hela inlägget »

KALLELSE

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Braxen kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 juni 2015, kl.18:00 i Skytteholmsskolans matsal, Solna.

 
DAGORDNING

1.      Öppnande

2.      Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3.      Val av justeringsmän tillika rösträknare

4.      Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar

5.      Godkännande av dagordning

6.      Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7.      Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2014

8.      Föredragning av revisionsberättelse för 2014

9.      Fasställande av resultat- och balansräkning för 2014

10.    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014

11.    Frågan om resultatdisposition för 2014

12.    Frågan om arvoden

13.    Fråga om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val därav

14.    Val av revisor och suppleant

15.    Val av valberedning

16.  Övrigt i stadgeenlig ordning anmälda ärende
       Motion 1
       Motion 2
       Motion 3

17.  Beslut om ändring av stadgar
       § 7

       § 9

       § 16

       § 30

18.  Avslutning

 
Välkomna!
Styrelsen Brf Braxen


Motioner till föreningsstämman 2015-06-01

Tre motioner har inkommit till stämman enligt nedna.
 

Motion 1 angående inglasning av de små balkongerna

Då det inte framgick att barnen på förskolan aldrig skulle lämna sin utomhus gård utan är där alla dagar från morgon till kväll. Det gör det omöjligt att ha balkondörren öppen eller att kunna sitta där utan att själv ha hörlurar.

Fördelar med att glasa in balkongen är att öka användningen av den och förbättra miljön för oss boende.

Jag önskar att föreningen gör en ansökan om bygglov för inglasning av balkongerna och att man gör en upphandling som föreningens medlemmar kan avropa för dem som önskar glasa in sin balkong.

Maria Högberg
Solgatan 22, lgh 963

 

Styrelsens svar till motion 1

Bygglov för inglasning av de små balkongerna mot öster kan varje boende som är intresserad av detta söka själva hos byggnadsnämnden i Solna stad. Ett bygglov måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Därav anser styrelsen att man inte ska göra gemensam ansökan för alla.

Styrelsen föreslår att de boende som är intresserad av inglasning bildar en arbetsgrupp för kunna söka bygglov ihop och ta in anbud från firmor för att eventuellt få ett mer förmånligt pris.

När det gäller inglasning av balkonger vill styrelsen samtidigt passa på att informera de boende att inglasning av de större balkongerna inte går att få bygglov för då detaljplanen inte medger balkonginglasning av dessa.

 

 

Motion 2 angående cykelförråd och cykelställ

Då det är kaos i cykelrummen, föreningen består av 83 lägenheter redan efter 2 år är det fullt av punkterade cyklar, pulkor och annat. Det är väldigt svårt att ha sin cykel i förrådet om man använder den varje dag.

Jag har redan blivit av med en cykel låst i cykelstället på Solgatan 22.

Jag har köpt ny cykel när den står i cykelstället har jag förlorat 4 cykelbelysningar en cykelväska en reparationsväska en hållare för mobil allt vid olika tillfällen därför vill jag kunna ha min cykel i förrådet.

Förslag att föreningen omorganiserar cykelförråden med krokar i taket för upphängning finns många på marknaden t.ex. http://janssonpartner.se/cykelstall/vagg-tak/cykelstall-3800. Varje lägenhet till delas 2-3 krokar beroende på storlek av lägenhet som märks upp tydligt med lägenhetsnummer.

[foto:]

Detta för att man ska kunna har sin cykel i cykelrummet och lätt kunna ta in och ut den.

Förslag att föreningen går ut med information att man måste märka sina cyklar och ta ut annat inom t.ex. 6 veckor. Det som inte är märkt kastas eller skänks under gemensam städdag.

Maria Högberg
Solgatan 22, lgh 963

 

Styrelsens svar till motion 2

Styrelsen har redan utrett denna fråga och enligt IKANO och annan information ger inte krokar i taket fler platser. En annan aspekt är att det kan finnas flera boende som inte orkar lyfta upp en cykel i taket.

Inte heller cykelställ ger fler platser.

Att det samlas cyklar som eventuellt inte längre har någon ägare är ett problem för alla bostadsrättsföreningar dock får man inte på en gång kasta cyklar som verkar sakna ägare efter att man uppmanat bostadsrättsägarna att märka upp sina cyklar. När det gäller föreningens rätt att skänka bort eller kasta cyklar från förråd måste detta göras på ett lagligt och korrekt sätt och kräver en längre tids förvaring av dessa cyklar. Till detta behöver man också lägga till att det finns bostadsrättsinnehavare som växelbor och kan vara frånvarande från sina lägenheter halvårsvis eller längre vilket ytterligare försvårar möjligheten att enkelt rensa ut förråden.

Styrelsen föreslår att man vid vår- eller höststädning organiserar en städning av förråden då man förhoppningsvis kan komma åt problemet med cyklar som står obrukbara och skapa mer plats.

 

Motion 3 angående värmedebitering

Mot bakgrund av att vid ingåendet av upplåtelseavtalet mellan oss och Brf Braxen ingick en klausul-avtalstext- att vi som nu förband oss att erlägga x- antal kr i preliminär avgift för värme och varmvatten, med motprestation,att föreningen med den mätningen som föreningen köper av förretaget Minol skall regleras minst en gång varje år.  Någon sådan motprestation har inte levererats. Jo, en gång men då återtog föreningen 850 kr av oss. Hur mycket föreningen innehållit för oss vet vi inte eftersom man helt enkelt mörkar den informationen.

Företaget Minol mäter värme och varmvatten för varje lägenhet. Vi förstår att mätresultatet används och att medlemmar i de lägenheter som använder mera värme och varmvatten än vad som täcks inom den preliminära avgiften debiteras för detta. Detta betyder att vi som inte kommer upp i utnyttjandenivå med preliminära avgiften betalar dels för mätningskostnad som vi inte har någon nytta av, dels går miste/förlorar de pengar som borde betalts tillbaka till oss. Detta förhållande bidrar verkligen inte till att öka trivsel och sammanhållning inom föreningen.

Ett införande av  individuell mätning skull ge medlemmarna ekonomiska incitament till att var aktsamma om användandet av värme och varmvatten. Det skulle dessutom av miljömässiga skäl vara tillfredställande om alla är sparsamma med energikrävande konsumtion.

I ett svar från styrelsen/revisorn i en tidigare skriftväxling i samma ärende framgår att styrelsen ”inget har emot ett system med någon form av fast avgift och individuell mätning och avstämning”

Men i nästa mening i samma svar litar man inte på Minols mätningar. Det är ju något förvånande att man då använder samma mätningar för debitering av medlemmar som överanvänder värme och varmvatten. Vi kan inte heller se att arbetsbördan för styrelseledamöterna skulle öka nämvärt eftersom såväl mätning som fakturering är köpta tjänster.

Vi föreslår därför den ordinarie årsstämman i Brf Braxen:

att besluta att föreningen snarast möjligt inför system med enskild mätning för värme och varmvatten och att avstämning sker minst en gång om året i enlighet med de upplåtelseavtal som föreningen tecknat med medlemmarna.

Owe Andersson och Karin Hedman, lgh 751

 

 

Styrelsens svar till motion 3

Bakgrund till styrelsens tidigare beslut av debiteringsmodell

Under den första delen av 2014 kunde Minol fortfarande inte leverera tillförlitlig mätdata vilket innebar att Styrelsen därför beslutade att fortsätta en debiteringsmodell bestående av en enhetstaxa per boendeyta med tillägget att de lägenheter som överstiger grundtaxan blir tilläggsdebiterad för den överskjutande delen. Det var först vid den senare delen av 2014 som Minol började leverera mätvärden och föreningen kunde börja debitera den överskjutande delen.

Ytterligare en anledning till att styrelsen tog beslutet av debiteringsmodell var för att styrelsen inte hade underlag från ett helt verksamhetsår då flertalet lägenheter samt förskolan inte var tillträdda under 2013. Styrelsen fick från IKANO presenterat ett flertal olika debiteringsmodeller exempelvis en debitering baserad enbart på bostadsarea, eller en modell baserad på placeringen av lägenheten i fastigheten dvs. att en lägenhet i ett övre hörn kan drar mer energi än en innerlägenhet mitt i en huskropp. Styrelsen ansåg att det är väldigt svårt att hitta rättvisa parametrar när det gäller den senare modellen och beslutade därför om en debiteringsmodell baserad på bostadsyta.

Styrelsen ville samtidigt inte heller uppmuntra att vissa lägenheter skulle stå nedkylda under vinterhalvåret av dem som har växelvis boende och lämnar sina lägenheter tomma halvårsvis då detta är negativt både för byggnaden och för närliggande grannar som man kan anta får en högre uppvärmningskostnad på grund av detta. Därför valde styrelsen att lägga den preliminära avgiften på nivå att lägenhetens värme skulle ligga på ca 20 grader.

Då styrelsen hade bristande underlag då det gäller den ekonomiska kalkylen som IKANO gjort och som de inte kunnat eller velat ge mer detaljerad information kring så beslöt styrelsen att avvakta med en mer individuell och differentierad debiteringsmodell tills vi hade mer säkra grunder att gå på.

Då detta beslut gav turbulens bland några av de boende tog styrelsen in en oberoende jurist för att säkerställa att styrelsen inte tagit ett ur juridiskt synvinkel felaktigt beslut. Juristen kom fram till att styrelsen utifrån förenings stadgar fattat ett korrekt beslut. ( Avgifter 7§ ”…Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten eller elektrisk ström skall erläggas efter förbrukning och/eller area. …”)

Styrelsens ser inga hinder att nu när det finns säkert ekonomsikt underlag från hela 2014 ändra debiteringsmodell till en mer individuellt differentierad debiteringsmodell och föreslår att den nya styrelsen utreder frågan vidare och tar ett nytt beslut kring detta.

 
 

Information från Styrelsen till punkt 17 i dagordningen

Styrelsen föreslår ändringar i stadgarna enligt nedan. För att ändring ska kunna ske måste beslut tas om detta på två stämmor. Vid den första stämman måste minst hälften av närvarande röstberättigade vara för stadgeändringsförslaget och vid den andra stämmen krävs 2/3 majoritet för att ändringen ska kunna skickas till Bolagsverket som granskar besluten och sen tar ställning till om ändringarna ska göras. 

§7
Nuvarande text, andra stycket” Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens andelstal kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader, amorteringar och avsättningar enligt 8§.” ändras till

”Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens andelstal kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens utgifter, amorteringar och avsättningar enligt 8§.”

§9
Nuvarande text, första stycket ”Styrelsen består av minst tre högst fem ledamöter samt minst en högst fyra suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarier stämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits” ändras till:

”Styrelsen består av minst tre högst fem ledamöter samt minst en högst fyra suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarier stämma. Ledamöterna kan väljas på ett eller två år i enlighet med stämmans beslut.”

§16
Nuvarande text ”Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång” ändras till:

”Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före maj månads utgång”

§30
Efter första meningen som lyder: ”En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.” läggs följande två meningar  till:

Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en årlig avgift av den som hyr ut sin bostadsrätt. Avgiften bestäms av styrelsen men högst till ett årligt belopp om 10 procent av prisbasbeloppet.”


Du kan laddda ner kallelsen här
 

Läs hela inlägget »

Nu får det vara nog!

Nere i det allmänna källarförrådsutrymmet i port 36, under skylten där det står att man inte får lämna saker (!), har någon lämnat säckar med sängkläder (täcken m.m.) Du som lagt detta där ta genast hand om dina saker! I vår förening tar vi alla ansvar för våra saker och lämnar inte kvar gammalt skräp och tycker att någon annan ska ta hand om det. Vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla snyggt och rent i våra allmänna utrymmen och vi har ingen anställd som går runt och plockar upp efter andra.

Allt extra bortforslande av skräp som någon boende lämnat efter sig kostar föreningen extra pengar som i slutändan drabbar alla boende i föreningen i form av ökade avgifter. Du som ser att någon i föreningen inte håller sig till de trivselregler vi har uppmanas att reagera och säga ifrån.

Citat från Trivselreglerna:
”Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Således har alla boende ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är också skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna:
Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, andrahandshyresgäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.”

 

Läs igenom Trivselreglerna

Med detta infobrev bifogas även Trivselreglerna. Du uppmanas att läsa igenom dem igen så att du håller dig uppdaterad över vad som gäller och kan reagera om du ser att andra inte följer regler. 

Hälsningar

Styrelsen Brf Braxen

Trivselregler för Brf Braxen

Dessa regler ska inte ses som pekpinnar utan som en grund för ett tryggt och säkert boende i en förening där alla känner ansvar och värnar om sitt eget boende och vår egen trivsel. Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar.

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselfrågorna.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Således har alla boende ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är också skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, andrahandshyresgäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem. Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.


1. Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av oss alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med fastighetsskötarfirman enligt anslag på anslagstavlorna i entréerna. Tag i andra hand kontakt med någon i styrelsen. Någon direktkontakt med jourföretag får inte göras av boende utan endast av styrelsen.


2. Om säkerhet

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Detta gäller även garaget och källardörrar.

b) Vid framförande av fordon inom området, visa hänsyn och aktsamhet, tänk på barnen.


3. Om gemensamma kostnader

a) Var sparsam med vattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

b) Sortera soporna i rätt molok, så blir det billigare för föreningen.


4. Balkonger och altaner

a) Det är förbjudet att grilla med kol på balkonger och altaner; använd istället gas- eller elgrill. Vänligen undvik att generera onödigt mycket rök (använd gärna locket när du grillar!).

b) På balkonger får blomlådor ej placeras utanför balkongräcket.

c) För uppsättning av markiser, utelampor, inglasning av balkong eller annan fast installation krävs tillstånd av styrelsen.

- Endast markiser som är enfärgade av den ljusgrå kulören ”NCS S1502-Y50R” kommer att godkännas.

- Styrelsen kommer endast godkänna diskreta utebelysning. Exempel på godkänd belysning är ”Focus” från det norska företager lampekonsulenten

Alla installationer måste göras helt fackmannamässigt

d) Det är inte tillåtet att montera parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcken. Antennen får inte heller sticka ut utanför balkongräcket.


5. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.


6. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer etc.

Cyklar och mopeder ska endast förvaras på avsedda platser i cykelrum och cykelställ. Barnvagnar, rullatorer, cyklar, mopeder och dylikt får inte placeras i trapphusen.


7. Gårdar, gemensamma utrymmen och källarförråd

a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.

b) All rökning inomhus i gemensamma lokaler och bland källarförråden är strängeligen förbjuden. Detsamma gäller i direkt anslutning till portarna (eftersom röken sugs in pga under-tryck i husen).

c) Källargångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras.

d) Brandfarliga vätskor, illaluktande kemikalier och gastuber får ej förvaras i förråden.

e) Dörrmattor får inte placeras i trapphusen


8. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

a) Föreningen källsorterar avfall; molokerna har alla tydlig markering som anger vilken avfallsprodukt de är avsedda för. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn samt för att hålla nere föreningens kostnader.

b) Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i restavfall. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.

c) Allt som det inte finns markerade kärl för ansvarar du själv för att transportera bort. Det är naturligtvis absolut förbjudet att lägga sopor utanför molokerna. Kommunal sopstation finns vid Shellmacken.


9. Störningar pga oväsen

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från bostadsrätten.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa natt mot vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen och helgnätter från kl. 23 till kl. 9 på morgonen. Om Du planerar att ha en fest som eventuellt kan störa Dina grannar så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du kommer att störa.


10.  Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i och kring fastigheten och inte heller rastas i planteringar, på gräsmattor eller på barnens lekytor. Plocka upp djurens spillning!


11. Andrahandsuthyrning

Enligt föreningens stadgar.


12. Lägenhetsunderhåll och ombyggnationer

a) Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

b) Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång, helst redan på planeringsstadiet! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullrande eller på annat sätt störande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.


13. Om Du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Dessa trivselregler skall finnas i till lägenhet hörande pärm som överlämnas till den som övertar Din lägenhet! Du ansvarar själv för avläsning av värme och varmvatten på flyttdagen.  


Dessa trivselregler har beslutats av styrelsen den 2013-05-21 att gälla från och med denna dag.


Du kan ladda ner infobrevet här
 

Läs hela inlägget »

Information för medlemmar

Vill du läsa om värmeaggregatet (filter ska bytas två gånger per år), nyckelkopiering, sophantering m.m.

Här hittar du även stadgar, årsredovisningar och stämmoprotokoll.
 

Parkering

Önskar du hyra en parkeringsplats i garaget? Det finns både platser för bil och motorcykel.  

Pris för medlem är 850 kr/månad
Pris för icke medlemar är 950 kr/månad  .
 

loading...