Ordinarie Föreningsstämma 25 Juni

Vi vill härmed informera om att ordinarie föreningsstämma för Brf Braxen kommer att arrangeras.

När: tisdagen den 25 juni 2013, klockan 18.30 
Var: Solna Access Konferens på Sundbybergsgatan 1, Solna.

Kallelse med föredragningslista, årsredovisning mm kommer i sinom tid och i vederbörlig ordning att distribueras till samtliga medlemmar. 

Vi vill i detta sammanhang erinra om att i enlighet med stadgarna skall medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma, skriftligen lämna sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Eventuella motioner skall därför vara Lars-Göran Ek tillhanda senast den 29 maj 2013.

Lars-Göran Ek
Ikano Bostad
Box 1304
172 26 
SUNDBYBERG

e-post: lars-goran.ek@ikano.se
 
Om du känner dig osäker på hur du skall skriva en motion kan du rådfråga någon i styrelsen. Det är bl a viktigt att en motion har en rubrik som talar om vad motionen handlar om. Det är nämligen denna som sedan kommer att användas för att i kallelsen informera om förslaget. En bra motion skall också, förutom en övertygande motivering, avslutas med ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till. Sedan skall det naturligtvis framgå av motionen vem som framför förslaget.


STYRELSEN

Lars-Göran Ek
Sekr.

Nyhetsarkiv