Information till medlemmar i Bostadsrättsföreningen Braxen

Extra föreningsstämma
Styrelsen har beslutat kalla till extra föreningsstämma torsdag den 20 februari kl 18.30 för bl a val av ”boendestyrelse”. Kallelse till extra föreningsstämman skickas ut senare med information om lokal.

Motioner till extra föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 januari.

Månadsavgifter 2014
Månadsavgiften för januari, februari och mars 2014 är oförändrad. Vid nästa styrelsemöte den 21 januari kommer styrelsen att ta ställning till månadsavgiften fr o m den 1 april.

Källargolven
Enligt Ikano Bostad är arbetena med källargolven i trapphus 10, Solgatan 36, nu klara och arbeten pågår med källargolven i trapphus 7, Solgatan 28. Enligt Ikano Bostad kommer inga arbeten att pågå mellan jul och nyårshelgerna. Platschefen Pierre Tambour har fått i uppdrag av Ikano Bostad att fortlöpande sätta upp information i entréerna om arbetena. Informationen kommer också att finnas på föreningens hemsida.

Klagomål på störningar från arbetena har kommit till styrelsen från några bostadsrättshavare. De som har drabbats av allvarliga störningar kan ha rätt till nedsättning av månadsavgiften och ersättning för skada. Styrelsen kan inte utlova nedsättning och/eller ersättning för skada utan för krav vidare till Ikano Bostad. Krav måste innehålla ett preciserat ersättningsanspråk och beskrivning av störningar med uppgifter om tid, typ av störning och intensitet samt hur nyttjandet av lägenheten har påverkats. Krav skickas till styrelsen med adress Brf Braxen, c/o Ikano Bostad AB, Box 1304, 172 63 Sundbyberg.

Eftersom flertalet mer eller mindre är drabbade av störningar och olägenheter till följd av arbetena med källargolven men inte av allvarliga störningar har styrelsen kommit fram till att begära ersättning i någon form till bostadsrättsföreningen att användas till något som många har nytta av. Diskussion pågår inom styrelsen och adjungerade vad en sådan ersättning kan användas till. Ännu har vi inte kommit fram till vad och emotser gärna förslag från medlemmar.

Parkering på föreningens mark
Skyltar kommer att sättas upp som visar var det kommer att vara tillåtet att parkera högst 10 minuter för i- och avlastning.

Klagomål till Eftermarknad
Styrelsen och adjungerade har fått en lista från Eftermarknad med garantifel (fel som kommer att avhjälpas i samband med tvåårsbesiktningen). Styrelsen har vidare fått besked från Eftermarknad att övriga fel och brister som rapporterats till Eftermarknad åtgärdas inom ramen för den löpande tekniska förvaltningen.

Styrelsen och adjungerade får klagomål att fel och brister som anmälts till Eftermarknad inte avhjälps inom rimlig tid. För att ge styrelsen och adjungerade en korrekt bild av anmälda fel och brister som inte avhjälpts inom rimlig tid uppmanar vi berörda att göra en ny anmälan till Eftermarknad med kännedomskopia till någon i styrelsen som ser till att övriga i styrelsen och adjungerade också får del av kännedomskopian.

Vinterunderhåll
Brf Braxen har tecknat avtal med CEMI Entreprenad AB för vinterunderhåll på föreningens mark. Initialt har vi valt att låta CEMI skotta och sanda kvartersgatan, entréer mot kvartersgatan och intill sopmoloker. Då det här är första säsongen prövar vi med det här upplägget och ser hur det fungerar.

Brf Braxen har köpt snöskyfflar som placeras i entréerna. Hjälp gärna till med snöskottning och var noga med att ställa tillbaka snöskyfflarna.

Styrelsen och adjungerade önskar alla i Brf Braxen god fortsättning på det nya året!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter