Kallelse till föreningsstämma och motioner.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Braxen kallar härmed föreningens medlemmar till föreningsstämma torsdagen den 20 februari 2014, kl 18.30 i konferenscentret Solna Access Konferens på Sundbybergsgatan 1, Solna.

Föredragningslista
1) Öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3) Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5) Godkännande av föredragningslista
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2011 och 2012
8) Föredragning av revisionsberättelse för 2011 och 2012
9) Fastställande av resultat- och balansräkning för 2011 och 2012
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2011 och 2012
11) Fråga om resultatdisposition för 2011 och 2012
12) Fråga om arvoden
13) Fråga om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val därav
14) Val av revisorer och suppleant
15) Val av valberedning
16) Redovisning av slutlig anskaffningskostnad
17) Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden
18) Avslutning


Motioner till föreningsstämman 2014-02-20
Noterades att tre motioner inkommit till stämman enligt nedan.

Motion angående hylla i barnvagnsförråd
Motionen är inlämnad från Arthur Gustavsson på Solgatan 36. Han föreslår att styrelsen undersöker möjligheten att sätta upp en hylla för vagnar i barnvagnsförråden, då dessa inte räcker till för alla barnfamiljer. En hylla för mindre vagnar skulle innebära att utrymmet i barnvagnsförråden kan utnyttjas bättre. Han föreslår vidare att Ikano skulle kunna bekosta hyllor och uppsättning då barnvagnsförråden inte byggts tillräckligt stora i relation till antalet lägenheter.

Styrelsen tillstyrker motionen samt att den nya styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten för Ikano att stå för kostnaden som en kompensation för källararbetena.

Motion angående källsortering
Motion från Heidi och Henrik Herlin på Solgatan 32, som föreslår att föreningen beslutar om att införa matavfallsinsamling. De hävdar att det är ett bättre alternativ än dagens hushållsopor, både av miljöskäl och ekonomiska skäl.

Styrelsen föreslår stämman att den nya styrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna och återkomma med rekommendationer till den ordinarie stämman längre fram i vår.

Motion angående kollektiva solceller
Motion från Heidi och Henrik Herlin på Solgatan 32, som föreslår att föreningen fattar beslut om att investera i kollektiva solceller. De menar att det finns både miljömässiga och ekonomiska fördelar med solceller.

Styrelsen föreslår stämman att avvakta med ett ställningstagande tills styrelsen har fått ett grepp om föreningens löpande drifts- och förvaltningskostnader.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter