Information till medlemmar i brf Braxen

Källargolven
Vid styrelsemötet 21/1 informerade Ikano Bostad att bilningsarbeten i källargolven i trapphus 7, Solgatan 28, kommer att pågå t o m februari, att arbetena kommer att vara klara i maj med återflytt i juni. Styrelsen begärde att Ikano Bostad ska ombesörja att platschefen Pierre Tambour fortlöpande lämnar information om arbetena på sätt som tidigare utlovats.

Vid styrelsemötet informerade Ikano Bostad vidare att alla slitageskador på fastigheten till följd av reparationsarbetena kommer att åtgärdas av Ikano Bostad liksom utvändiga skador på mark, planteringar, etc.

Klagomål på störningar från arbeten med källargolven har kommit till styrelsen från flera bostadsrättshavare med i några fall ersättningsanspråk. Styrelsen bedömer att ersättningsanspråken lämpligen bör bedömas efter det att arbetena är färdigställda. I några fall är ersättningsanspråk ofullständiga. Styrelsen kommer att återkomma med närmare information vilka uppgifter ersättningsanspråk ska innehålla.

Månadsavgifter 2014
Månadsavgiften för januari, februari och mars 2014 är oförändrad. Styrelsen har ännu inte tagit ställning till månadsavgiften fr o m den 1 april.

Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma kommer hållas den 20 februari 2014 kl 18:30 i konferenscentret Solna Access. Vi kommer inom kort återkomma med kallelse och dagordning. I kallelsen kommer samtliga (3) motioner publiceras tillsammans med styrelsen betänkande i respektive fråga.


Med vänliga hälsning
Styrelsen och adjungerade till styrelsen.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter