Kallelse till föreningsstämma 25 Juni


Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Braxen kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 25 juni 2013, kl 18.30 i konferenscentret Solna Access Konferens på Sundbybergsgatan 1, Solna.


FÖREDRAGNINGSLISTA
1) Öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3) Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5) Godkännande av föredragningslista
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelse
9) Fastställande av resultat- och balansräkning
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Fråga om resultatdisposition
12) Fråga om arvoden
13) Fråga om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val därav
14) Val av revisorer och suppleant
15) Val av valberedning
16) Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden
17) Avslutning

*********
Välkomna!
STYRELSEN

Bifogat hittar du kallelsen och den motion som vi har fått in:

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter