Infobrev 2 - 2019 

Cykel & barnvagnsförråden
Cykel & barnvagnsförråden är till för just cyklar och barnvagnar, vi ber er därför ta bort: pulkor, leksaker etc från dessa förråd. Extra notis gällande cykelförråden som är väldigt fulla, var vänlig ta bort cyklar som är trasiga eller inte används.

Årsstämman
Som ni sett har kallelse nu gått ut till årsstämman söndagen den 5 maj kl 14-16 i Hagalundsparkens fritidsgård, vi ser fram emot stort deltagande.

Stora parkeringen vid gamla Shell macken
Vi har fått information att den stora parkeringen mellan Solnavägen och Västra vägen stängs av 19 maj på grund av att arbetet med den nya tunnelbanelinjen ska påbörjas.

Garaget
Under maj kommer garaget städas. När städdagen närmar sig, kommer Cemi att avisera detta ca två veckor innan. Det finns fortfarande lediga platser, maila styrelsen vid intresse. Gårdsträff Styrelsen bjuder in till en trevlig dag, söndagen den 19 maj kl 12, det bjuds på korv, hamburgare och vegetariska alternativ samt några väl genomtänkta aktiviteter som t.ex. boule, kubb etc. (ställs in vid regn). Källaren / Brandsäkerhet Saker får inte förvaras/ställas i gångarna utanför förråden. Inga brandfarliga vätskor får förvaras i förråden. Håll branddörrarna stängda.

Felanmälan
HSB har hand om vår tekniska förvaltning. Du ska vända dig till deras servicecenter för felanmälan och frågor kring ärenden gällande föreningens fastigheter och mark. Telefon Servicecenter: 010-442 11 00 Telefontid: vardagar mellan klockan 07.00-17.30 Du kan även göra en anmälan på: www.hsb.se/stockholm Lämna info: Bostadsrättsförening, Namn, Adress, Lägenhetsnummer, ärende och kontaktuppgifter (Lgh-nummer står angett ovanför din lägenhetsdörr) Du som medlem i bostadsföreningen debiteras för sådana ärenden som är självförvållande/handhavandefel eller inte omfattas av vårt avtal eller garanti.

Föreningens hemsida
Vår förening har en bra hemsida där all matnyttig information finns. Exempelvis kontaktuppgifter för felanmälan till vår fastighetsförvaltare HSB, stadgar, trivselregler, m.m. Gå gärna in regelbundet för att se om någon ny information lagts upp. Hemsidans adress är: www.brfbraxen.se

Vänliga hälsningar från Styrelsen Brf Braxen styrelsenbraxen@googlegroups.com


Bicycle & Strollers
Bike & Stroller-storehouse is just for bikes and stroller, we ask you to remove: sleds, toys etc from these stores. Extra note regarding bicycle stores that are very full, please remove bikes that are broken or not used.

Annual General Meeting
As you have seen, the call has now gone out to the Annual General Meeting on Sunday 5 May at 2 pm - 4 pm in the Hagalundsparken leisure center, we look forward to great participation.

Big parking lot at old Shell macken
We have been informed that the large parking lot between Solnavägen and Västra vägen will be closed by May 19 because the work on the new metro line will begin.

The Garage
During May, the garage will be cleaned. When the cleaning day approaches, Cemi will announce this about two weeks before. There are still free parking spaces, please email the board if you are interested. Nice day at the yard The board invites you to a nice day on May 19 at 12 pm, it offers sausages, hamburgers and vegetarian options as well as some well thought out activities such as. boules, cubes etc. (set at rain). Basement / Fire safety Things must not be stored / put in the aisles outside the storerooms. No flammable liquids may be stored in storage. Keep the fire doors closed

HSB is caring for our technical management. You should contact their Service Center for reporting fault and if you have questions regarding issues related to the property and land of the association. Telephone Service Center: 010-442 11 00 Phone Hours: Weekdays between 07.00-17.30 You can also make a notification at: www.HSB.se/Stockholm Leave Info: Housing association, name, address, apartment number, Case and contact details (APT number listed above your apartment door) You as a member of the housing association will be charged for cases which you have caused yourself or not are covered by our agreement or warranty.

The Association's website
Our association has a good website where all the useful information is available. For example, contact details for reporting fault to our Property manager HSB, bylaws, comfort rules, etc. Please visit regularly to see if any new information has been posted. The address of the website is: www.brfbraxen.se Best regards from Board BRF Braxen Styrelsenbraxen@googlegroups.com

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter